SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Eolas faoi Aistear

Is é aidhm www.aistear.ie cabhrú le daoine feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge scríofa agus cleachtadh a fháil ar shainscileanna na heagarthóireachta agus an aistriúcháin.

Táimid ag súil go ndéanfaidh pobal na Gaeilge a gcuid féin den suíomh – go gcuirfidh daoine samplaí de bhotúin choitianta faoinár mbráid le cur sa bhunachar Cruinneas, go bhfoilseoidh mic léinn iarchéime agus scoláirí eile toradh a gcuid oibre in Taighde & cartlann, go gcoinneofar ar an eolas muid faoi imeachtaí Gaeilge le haghaidh Nuacht agus go rachaidh léitheoirí i dteagmháil linn faoi ábhair a thaitníonn nó nach dtaitníonn leo.

Fásfaidh an suíomh ó mhí go mí, de réir mar a chuirfear ábhair nua leis. Ba mhór againn bhur gcuidiú san obair sin.

Is é Antain Mac Lochlainn eagarthóir an tsuímh. Grafaicí Teo a dhéanann an suíomh a dhearadh. Táimid buíoch d’Fhoras na Gaeilge as a gcuid tacaíochta maidir le dearadh agus forbairt an tsuímh. Cuireann Siuán Ní Mhaonaigh sainchomhairle ar fáil i ngeall ar chuid de na tionscadail taighde a bhíonn ar siúl ag Aistear ó am go ham.

Tá cuntas Béarla ar obair Aistear le fáil i bhfíseán a rinneadh tráth a bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar an suíomh in 2013:  https://www.youtube.com/watch?v=FQ1ZIfvJZ8w
 

 

Antain Mac Lochlainn

Is as Cúil Raithin, Contae Dhoire, d’Antain Mac Lochlainn. Tá PhD sa Nua-Ghaeilge aige ó Ollscoil Uladh. Tá sealanna caite aige i mbun a sheirbhíse aistriúcháin féin agus ina Phríomhtheagascóir ar an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht i Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad.

I measc a chuid foilseachán le Cois Life tá In Ord is in Eagar (2010), Cruinneas, (2015) agus Ó Bhéarla go Gaeilge (2018). Tá dhá leabhar i sraith Nairnia le C.S. Lewis aistrithe aige don Ghúm: An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh (2014) agus An Capall agus a Ghiolla (2019).

 

Siuán Ní Mhaonaigh

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair do Shiuán Ní Mhaonaigh, a bhfuil céim BA aici ó Choláiste Phádraig, Má Nuad agus céim MPhil sa Teangeolaíocht Fheidhmeach ó Choláiste na Tríonóide. Is taighdeoir agus comhairleoir teanga í a bhfuil saineolas aici ar chúrsaí measúnachta agus teagaisc. Tá sí ina Stiúrthóir ar Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie) tionscadal de chuid Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad.

Tá réimse leathan ábhair oideachais scríofa ag Siuán agus Antain fá choinne scoileanna dara leibhéal, thuaidh agus theas. Ina measc sin tá, Blas: Cleachtaí Foghraíochta (COGG, 2014), na trí théacsleabhar sa tsraith Snas agus Blas (CCEA, 2017–8) agus Dúchas (COGG, 2019).

Tá réimse leathan ábhar scríofa acu fá choinne foghlaimeoirí fásta. Ina measc sin, tá an cúrsa ilmheáin Speaking Irish/An Ghaeilge Bheo (McGraw-Hill, 2008).