SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh 15

Déantar measúnú sa tuarascáil1 seo ar chinneadh pianbhreitheanna saoil i bhfianaise an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Chearta an Duine agus gnéithe gaolmhara de dhlí-eolaíocht na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.2 Is é an príomhthátal nach gcomhlíonann dlí na hÉireann mar atá sé faoi láthair an dlí Eorpach maidir le cearta an duine. 
    Murab ionann agus3 pianbhreith príosúnachta4 ar feadh téarma blianta, tá sé de nádúr pianbhreith saoil gur tréimhse neamhchinntithe atá ann. Is eol don té a ngearrtar téarma socraithe air an dáta is dócha a scaoilfear saor5 é ach níl a leithéid d’urrús ag an bpríosúnach pianbhreith saoil. In Éirinn, faoi mar atá cúrsaí faoi láthair, is faoin bhfeidhmeannas, i bpearsa an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, a bhíonn sé cinneadh a dhéanamh príosúnach a scaoileadh saor. Cuireann comhlacht neamhreachtúil (an Bord Parúil) comhairle ar an Aire ach, rud ríthábhachtach, ní chuireann an chomhairle sin aon cheangal ar an Aire: is faoin Aire amháin a bhíonn sé príosúnach a scaoileadh saor.

1. Féach an iontráil TUAIRISC NÓ TUARASCÁIL? sa bhunachar Cruinneas.

2. Is minic, i gcás institiúidí agus conarthaí Eorpacha, a úsáidtear seanainmneacha nó giorrúcháin neamhoifigiúla sna meáin agus sa chaint, m.sh. 'Cúirt Eorpach na gCeart Daonna.' Ba cheart an t-ainm oifigiúil a úsáid i dtéacs den chineál seo.

3. Is struchtúr an-úsáideach 'murab ionann is'. I gcomhthéacs na habairte seo, tá sé níos nádúrtha ná 'Neamhchosúil le...'

4. Bheifeá ag súil le séimhiú tar éis an ainmfhocail bhaininscnigh 'pianbhreith'. Sampla é seo den loime a bhaineann leis an 'nginideach comhbhainte' a bhfuil cur síos air ar leathanach 202 de An Caighdeán Oifigiúil: Caighdeán Athbhreithnithe (2012). Féach fosta gur leagan malartach is ea 'príosúntacht'.

5. Is fearr go mór 'saor' a chur leis an mbriathar 'scaoil' chun débhríocht den chineál seo a sheachaint: 'If payment made after committal, prisoner to be discharged. / Má dhéantar íocaíocht tar éis cimiú, déanfar an príosúnach a scaoileadh.'  (Ionstraim Reachtúil Uimhir 93 de 1997)