SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh aistriúcháin 30

Ainmneacha eagraíochta a aistriú

Tá leagan PDF de na nótaí seo le fáil anseo.

1. Ainm Béarla: Royal College of Surgeons in Ireland

Ainm Gaeilge: Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Ceisteanna: Bheifeá ag súil le ‘Máinlianna’ sa litriú caighdeánach. Le tamall de bhlianta anuas, rinneadh leasú ar roinnt ainmneacha nach bhfuil ag teacht le nualitriú na Gaeilge. Sa bhliain 2009, athraíodh ‘Radio Telefís Éireann’ go ‘Raidió Teilifís Éireann’, cuir i gcás.

2. Ainm Béarla: The Labour Court

Ainm Gaeilge: An Chúirt Oibreachais

Ceisteanna: Déantar labour a aistriú ar bhealaí éagsúla, m.sh. ‘oibre’ agus ‘saothair’. Is focal thar a bheith neamhchoitianta é ‘oibreachas’ a úsáidtear chun trácht ar chaidreamh saothair.

3. Ainm Béarla: National Adult Literacy Agency

Ainm Gaeilge: An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh

Ceisteanna: Is é ‘gníomhaireacht’ go mór fada an t-aistriúchán Gaeilge is coitianta ar agency. Tá ‘áisíneacht’ agus leaganacha malartacha mar ‘áisínteacht’ i ndiaidh dul ar gcúl. Féach freisin go bhfuil claonadh ann ‘aosach’ a úsáid le haghaidh adult i gcomhthéacs seo an oideachais.

4. Ainm Béarla: Northern Ireland Council for Voluntary Action

Ainm Gaeilge: Comhairle Thuaisceart Éireann um Ghníomhaíocht Dheonach

Ceisteanna: Bíonn an dá leagan, ‘deonach’ agus ‘saorálach’ in úsáid san áit a bhfuil voluntary sa Bhéarla. Tá blas na reachtaíochta ar ‘saorálach’ seachas an focal coitianta ‘deonach.’ Is mar seo a thaispeántar an iontráil ar www.tearma.ie: Comhairle Thuaisceart Éireann um Ghníomhaíocht Dheonach (Northern Ireland Council for Voluntary ActionTugtar an t-ainm Béarla idir lúibíní lena thaispeáint gur aistriúchán atá sa leagan Gaeilge, murab ionann agus teideal oifigiúil.

5. Ainm Béarla: European Voluntary Humanitarian Aid Corps (Eagraíocht de chuid an AE.) 

Ainm Gaeilge: An Cór Daonchabhrach Saorálach Eorpach

Ceisteanna: ‘Saorálach’ in úsáid in ainm na heagraíochta Eorpaí seo.

6. Ainm Béarla: Crime Statistics Office

Ainm Gaeilge: An Oifig Staitisticí Coireachta

Ceisteanna: Tá cúpla pointe le lua anseo. I dtús báire, is ‘staitisticí’ atá in úsáid seachas ‘staidreamh’ (mar atá in An Phríomh-Oifig Staidrimh/Central Statistics Office). Féach chomh maith gurb é ‘coireacht’ seachas ‘coiriúlacht’ an téarma is beaichte ar crime. Tá tuilleadh eolais sa dá iontráil seo sa bhunachar Cruinneas: COIREACHT NÓ COIRIÚLACHT? agus STAIDREAMH NÓ STAITISTICÍ? 

7. Ainm Béarla: National Disability Strategy Stakeholder Monitoring Group

Ainm Gaeilge: Grúpa Faireacháin Pháirtithe Leasmhara na Straitéise Náisiúnta Míchumais

Ceisteanna: Sin é an teideal oifigiúil, bíodh is go bhfuil ‘monatóireacht’ i bhfad níos coitianta, agus bíodh is go bhfuil blas na reachtaíochta ar ‘faireachán’.

8. Ainm Béarla: European Monitoring Centre on Racism (Eagraíocht de chuid an AE.) 

Ainm Gaeilge: Lárionad Monatóireachta an Aontais Eorpaigh um Chiníochas

Ceisteanna: Féach an iontráil FAIREACHÁN NÓ MONATÓIREACHT? sa bhunachar Cruinneas.

9. Ainm Béarla: The Crime Prevention through Environmental Design Service (Seirbhís de chuid an Gharda Síochána)

Ainm Gaeilge: An tSeirbhís um Chosc ar Choireacht trí Dhearadh na Timpeallachta

Ceisteanna: ‘Cosc’ is minice a úsáidtear chun prevention a aistriú, murab ionann agus ‘seachaint’. Caithfear machnamh a dhéanamh faoi chruinnchiall an fhocail environment. Sa chomhthéacs seo, is léir gur foirgnimh, spás poiblí etc. atá le dearadh agus gurb é an focal nithiúil ‘timpeallacht’ a theastaíonn. 

10. Ainm Béarla: Recreational Angling Ireland

Ainm Gaeilge: Slatiascaireacht Áineasa Éireann

Ceisteanna: Is deacair dealú idir leisure agus recreation, ach is gnách leisure a aistriú le ‘áineas’ agus recreation a aistriú le ‘fóillíocht’. B’fhéidir go mbeifeá ag súil leis an alt: ‘Slatiascaireacht Áineasa na hÉireann’. Is minic a fhágtar an t-alt ar lár i dteideal eagraíochta. Féach alt 3.1.4 in CO 2016. ‘Fágtar an t-alt ar lár roimh Éireann i roinnt leaganacha oifigiúla, áfach, e.g., Dáil Éireann, Seanad Éireann, Iarnród Éireann, Bus Éireann, agus i roinnt seanleaganacha agus leaganacha fileata, e.g., plúr ban Éireann, bánchnoic Éireann.