SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh eagarthóireachta 6

Focal fáilte ón Aire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha

Ba mhaith liom fáilte a fhearadh romhat1 go dtí ár ndara2 feachtas náisiúnta um shlándáil ríomhairí.3 Leanann sé seo ar4 fheachtas na bliana anuraidh ar éirigh go hiontach leis.5 Ba mhaith liom freisin an deis seo a thapú chun buíochas a ghlacadh6 lenár7 n-eagraíochtaí urraíochta go léir a tháinig le chéile chun ár bhfeachtas náisiúnta a chruthú. Ba mhaith liom fáilte ar leith a chur roimh ár bpáirtithe nua: Cónaidhm na mBaincéirí Éireannacha8 agus Vodafone.

I mbliana, díríonn9 ár bhfeachtas ar na saincheisteanna10 atá forleathan an lá inniu ann.11 De réir mar a thagann na bagairtí chun cinn, is amhlaidh a thagann ár dtreoir chun cinn freisin.12 I mbliana13 táimid ag tabhairt faoin14 iascach calaoiseach,15 goid aitheantais, earraí spiaireachta agus slándáil leanaí ar líne. 

Tráchtaireacht
1. Bheadh ‘fáilte a chur romhat’ nó ‘fáilte isteach’ níos simplí agus níos oiriúnaí do réim an téacs.
2. Is ait an t-urú ar an orduimhir. B’fhearr an t-alt a úsáid: ‘an dara feachtas’.
3. Seans, ó thaobh na réime de, nár mhiste ‘um’ a sheachaint. Tá blas an-oifigiúil air mar fhocal. Tá an focal awareness ar lár san aistriúchán. B'fhearr leagan mar seo: ‘an dara feachtas náisiúnta seo a bhfuil sé d’aidhm aige an pobal a chur ar an eolas faoi shlándáil ríomhaire.’
4. Ní ann don struchtúr sin ‘Leanann X ar Y’ sa Ghaeilge. B’fhearr leagan éigin mar seo: ‘atá ag teacht sna sála ar...’
5. Tá úsáid na bhforainmneacha saghas lochtach. Cad é dó a bhfuil ‘leis’ ag tagairt – don fheachtas nó don bhliain? ‘Bliain’ an focal is gaire don fhorainm, sa chaoi is go measfá gur the campaign of the very successful last year atá ann. Is fíor gur ainmfhocal baininscneach ‘bliain’ agus gur ‘léi’ an forainm a bheadh ann, ach ní leor sin chun an abairt a thabhairt slán.
6. Is féidir buíochas a thabhairt nó a ghabháil, ach ní féidir é a ghlacadh.
7. B’fhearr an t-alt ná an aidiacht shealbhach ‘ár’.
8. Ní hé sin ainm ceart na heagraíochta. ‘Cónaidhm na nBaincéirí Éireannacha’ atá ar www.focal.ie. ‘Cónaidhm Baincéirí Éireann’ atá ag Rannóg an Aistriúcháin.
9. B’fhearr ‘tá ár bhfeachtas dírithe’ seachas an aimsir ghnáthláithreach.
10. Seans go bhfuil ‘saincheisteanna’ pas beag oifigiúil don seánra téacs.
11. Bheifeá ag súil le clásal coibhneasta ‘an lá atá inniu ann’.
12. Is deacair aon chiall a bhaint as an abairt aistriúcháinise sin. Tá an t-aistritheoir i ndiaidh dul in abar i bhfriotal an Bhéarla. B’fhearr a leithéid seo a scríobh: ‘De réir mar a thagann bagairtí nua chun cinn, caithfimid treoir agus comhairle nua a chur ar fáil.’
13. Camóg.
14. B’fhearr ‘táimid ag díriú ar’. Tugann ‘tabhairt faoi’ le fios go mbeidh na rudaí seo á ndéanamh acu.
15. Is é ‘fioscaireacht’ an téarma faofa ar phishing. D’fhéadfadh iascaireacht mhídhleathach de chineál ar bith a bheith i gceist le ‘iascach calaoiseach’.