SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh 6

Iarradh oraibh nótaí a bhreacadh síos faoi dheacrachtaí sa téacs. Pléifimid anois cuid de na fadhbanna foclóra agus comhréire a bhaineann leis an téacs áirithe seo.

Message from the President1


Welcome to the official website2 of the President of Ireland.
    This site will be an important connection during my presidency, a link transcending the barriers of distance and helping3 me to fulfill my commitment to the Irish people to use the office of President to reach out to others.4 I hope that it will be particularly helpful in forging and strengthening links with persons who courageously struggle daily to cope with life’s many ups and downs, especially those who face disability, and with the many Irish communities around the world whose continuing interest and support the Irish people greatly cherish.5 All of us together form this wonderful Irish family. 6
    This virtual7 space will be a place where individuals and groups from many different cultures backgrounds and traditions will be free to tell me about their desires and aspirations,8 about how the office I am privileged to occupy can best represent the Irish people and the values which they cherish, about how the office of President can be a force for reconciliation in the greatest task facing us as a people – the task of building peace on the island of Ireland.

Pointí plé

1. Ní bheadh locht ar bith ar aistriúchán litriúil ar nós ‘Teachtaireacht ón Uachtarán’ ach seans gur fearr a d’oirfeadh friotal simplí mar ‘Focal fáilte’ do thon neamhfhoirmiúil an téacs.
2. Fadhb théarmaíochta. Ní go rómhór a dhealaíonn an gnáthdhuine idir an Gréasán Domhanda agus an tIdirlíon. Anuas air sin, bítear anonn is anall idir ‘suíomh’ agus ‘láithreán’. Is fearr ‘suíomh Gréasáin’ a thabhairt ar website.
3. Bíodh is go bhfuil an geireann (-ing) sa Bhéarla, b’fhearr gan ‘agus ag cuidiú liom’ a scríobh i nGaeilge. Féach an iontráil  AG (2) sa bhunachar Cruinneas.
4. Ceann de na dúshláin a bhaineann leis an téacs áirithe seo ná fad na n-abairtí. Is féidir an chéad abairt seo a aistriú go soiléir in abairt amháin Ghaeilge, ach níor mhiste don aistritheoir dhá chuid a dhéanamh den abairt más cabhair é sin.
5. Ba dheacair an frása réamhfhoclach whose continuing interest and support the Irish people greatly cherish a fhí isteach go slachtmhar in aon abairt amháin.
6. Tá cúpla deacracht ansin. An chéad cheann ná conas Irish a aistriú. Is nós le daoine ‘Gaelach’ a scríobh, ach an pobail Ghaelacha iad seo dáiríre? Fadhb eile ná an treisitheoir wonderful. Cén chiall a bhainfí as abairt mar ‘teaghlach iontach Éireannach – a very Irish family? Seo ócáid amháin nuair ba chóir leas a bhaint as saoirse an aistritheora: ‘Teaghlach mór amháin is ea muid – sártheaghlach úd na nÉireannach’.                                                                                                                                                      7. Ní gan dua a aistrítear sin. Féach FÍORÚIL NÓ SAMHALTA sa bhunachar Cruinneas.                                                                                                                             8. Measaim féin go dtugann aon fhocal amháin (‘mianta’) an chiall slán agus nach fiú ‘mianta agus uaillmhianta’ a scríobh.
 

Aistriúchán samplach
 

Ag seo thíos m’iarracht féin ar an téacs a aistriú. Ní mhaím go bhfuil sé gan locht ná nach bhféadfaí a lán leaganacha eile a úsáid sa bhreis ar na leaganacha a roghnaigh mise.

Focal fáilte ón Uachtarán

Fáilte isteach go suíomh Gréasáin oifigiúil Uachtarán na hÉireann.
    Beidh an suíomh seo ina nasc tábhachtach le linn mo thréimhse mar Uachtarán, nasc a sháróidh na constaicí a bhaineann le fad agus achar agus a chabhróidh liom an gealltanas a thug mé do mhuintir na hÉireann a chomhlíonadh – oifig an Uachtaráin a úsáid chun caidreamh a dhéanamh le cách. Tá súil agam go mbeidh sé ina chuidiú chun naisc a chruthú agus a neartú leo sin a bhíonn i ngleic gach uile lá le cora an tsaoil, go háirithe leo sin atá faoi mhíchumas agus leis an iliomad pobal Éireannach ar fud na cruinne. Is mór againn an spéis agus an tacaíocht leanúnach a thugann na pobail sin d’Éirinn.  Teaghlach mór amháin is ea muid – sártheaghlach úd na nÉireannach.
    Tabharfaidh an spás fíorúil seo deis do dhaoine agus do ghrúpaí a bhaineann lena lán cultúr agus lena lán traidisiún a gcuid mianta a insint dom agus comhairle a chur orm faoi conas is fearr is féidir liomsa – a bhfuil sé de phribhléid agam a bheith i m’Uachtarán ar Éirinn – leas a bhaint as an oifig chun ionadaíocht a dhéanamh ar son mhuintir na hÉireann agus ar son na luachanna ar mór acu iad. Tá mé ag súil le comhairle freisin maidir le hoifig an Uachtaráin a chur chun sochair in obair an athmhuintearais agus na síochána ar oileán na Éireann, ós sin é an dúshlán is mó atá romhainn mar phobal.
    Tá súil agam freisin go mbeidh an suíomh seo ina fhoinse eolais ar oifig an Uachtaráin, ar ról na hoifige sin agus ar stair an árais chónaithe oifigiúil  – Áras an Uachtaráin.
    Go mbaine tú taitneamh as do chuairt.