SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Cleachtadh eagarthóireachta 14

Athcheartú ar aistriúchán


Féach ar an téacs Béarla thíos agus ar an aistriúchán Gaeilge, a foilsíodh ar www.citizensinformation.ie
  • Cé chomh sásúil, dar leat, is atá an téacs Gaeilge?
  • Ar tugadh slán ciall agus stíl an bhuntéacs?
  • Déan nóta de na leaganacha san aistriúchán a síleann tú iad a bheith lochtach. Mínigh an locht. Conas a dheiseofá é?
  • Cuir do chuid nótaí i gcomparáid le Nótaí ar chleachtadh 14.

Téacs Béarla


Control of dogs

Under the Control of Dogs Act 1986, as amended by the Control of Dogs (Amendment) Act 1992, local authorities are responsible for the control of dogs. They have the power to appoint dog wardens, provide dog shelters, seize dogs, impose on-the-spot fines and take court proceedings against owners.

Local authorities may enter into agreements with each other to provide dog wardens and dog shelters. Some local authorities may enter into agreements with the Irish Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ISPCA) or, with permission from the Minister for the Environment, Community and Local Government, a person or organisation connected with animal welfare to provide these services.

You are liable for injury or damage caused by your dog to people or livestock. You can be disqualified from keeping a dog if you have been convicted of cruelty to a dog under the Protection of Animals Acts 1911 and 1965.

Dog identification


Dogs must at all times wear a collar that bears the name and the address of the owner inscribed on it or on a plate, badge or disc. Failure to have identification on a dog can result in an on-the-spot fine issued by a dog warden. Failure to pay this fine within a specific period can result in prosecution by the local authority.


Téacs Gaeilge

Rialú madraí


Faoin Acht um Rialú Madraí 1986 arna leasadh ag an Acht um Rialú Madraí (Leasú) 1992, tá sé de dhualgas ar na húdaráis áitiúla smacht a choinneáil ar mhadraí. Tá an chumhacht ag na húdaráis áitiúla maoir mhadraí a cheapadh, dídean mhadraí a sholáthar, madraí a ghabháil, fíneáil a dhéanamh ar an spota agus an dlí a chur ar úinéirí.

Is féidir leis na húdaráis áitiúla dul isteach i gcomhaontú lena chéile le maoir mhadraí agus dídean mhadraí a sholáthar. Is féidir leo freisin dul isteach i gcomhaontú le dreamanna ar nós Cumann na hÉireann um Chosaint Ainmhithe (ISPCA) nó, le cead ón Aire Comhshaoil, Pobal agus Rialtais Áitiúil, dul i mbun comhaontaithe le haon duine nó aon eagraíocht a bhaineann le leas ainmhithe leis na seirbhísí seo a sholáthar.

Tá tú freagrach as aon ghortú nó damáiste ar bith a dhéanann do mhadra do dhaoine nó do stoc. Is féidir bac a chur ort madra a choinneáil más rud é gur chúisíodh tú ar thurcántacht ar mhadra faoi na hAchtanna um Chosaint Ainmhithe 1911 agus 1965.

Aitheantas madra


Caithfidh madraí coiléar buan a chaitheamh le ainm agus seoladh an úinéara scríofa air nó is féidir é a bheith ar phláta, ar shuaitheantas nó ar dhiosc. Muna bhfuil aitheantas de chineál éigin agat ar do mhadra is féidir leis an maor madra tú a fhíneáil ar an spota. Muna n-íocann tú an fhíneáil seo laistigh den thréimhse atá leagtha síos, is féidir tú a chúisiú.