SiarDivideSeol go dtí caraDivideSeol chuig FacebookDivideSeol ríomhphost chugainnDividePriontáil

Nótaí ar chleachtadh 12

Aistriúchán samplach


I bPoblacht na hÉireann, le linn na bliana 2006, bhí deacrachtaí suntasacha maidir le bainistiú agus rialáil forbairtí ilaonad á dtabhairt chun solais1 ag comhlachais tomhaltóirí agus grúpaí cónaitheoirí a raibh árasáin ina seilbh.2

Measadh gur eascair na deacrachtaí seo, den chuid is mó, as cumasc de dhá chúis:3 lagshocruithe4 rialachais a d’fhág gur choinnigh forbróirí áirithe smacht míchuí ar fhorbairtí ilaonad agus easpa tuisceana i measc lucht ceannaithe árasán nach raibh ar an eolas, de réir cosúlachta, faoi na himpleachtaí a bhaineann le hárasán i bhforbairt ilaonad5 a cheannach murab ionann agus foirgneamh scartha.

Rinne Cumann Tógálaithe Tithe na hÉireann6 (The Irish Home Builders Association) cód cleachtais7 a fhoilsiú dar teideal Code of Practice for Multi-Unit Developments.8 Leagtar amach sa chód sin na príomhfhreagrachtaí9 a bhíonn ar fhorbróirí le linn d’fhorbairt a bheith sna luathchéimeanna.10 I dtaca leis an struchtúr dlí faoina mbainistítear forbairtí ilaonad, éilíonn an Cód11 go mbunófar cuideachta bhainistíochta úinéirí, go ndéanfar foráil do tháillí12 seirbhíse agus do chistí infheistíochta foirgníochta (cistí fiachmhúchta). Éilíonn an Cód nach ceadmhach d’fhorbróir scairsheilbh urlámhais a bheith aige/aici sa chuideachta bhainistíochta úinéirí tar éis a haistrithe go dtí na húinéirí aonaid.

Tráchtaireacht


1. D’fhéadfaí highlight a aistriú ar roinnt bealaí. Tá ‘tabhair chun solais’ cruinn de réir na céille to bring notice or emphasis to (Collins). Increasingly highlighted atá sa Bhéarla. Is furasta increasingly a aistriú, mar shampla ‘níos mó agus níos mó’. Is deacair, áfach, é a fhí isteach in abairt atá sách casta cheana féin. Ní dóigh liom féin go bhfuil a oiread sin brí ag baint leis an bhfocal gurbh fhiú an abairt a chur as a riocht ag iarraidh freastal air. Tá sé le tuiscint gur tháinig na deacrachtaí chun cinn le linn na bliana 2006 seachas bliain ar bith roimhe sin.

2. Is deacair aonaid ainmfhoclacha mar apartment owners’ resident groups a aistriú gan greim a chailleadh ar chiall an téacs. Cé a thuigfeadh ‘grúpaí cónaitheoirí úinéirí árasáin’ nó ‘grúpaí cónaitheoirí d’úinéirí árasáin’? Is fearr ceangal coibhneasta a chur idir an dá fho-aonad, apartment owners agus resident groups.

3. Aistriúchán an-dílis – ródhílis, b’fhéidir. Ní bheadh caillteanas mór céille ann dá scríobhfaí: ‘Measadh go raibh dhá mhórchúis leis na deacrachtaí seo...’

4. Bheadh ciall eile, sílim, le ‘drochshocruithe rialachais’. Is é atá i gceist le poor ná go raibh na socruithe easnamhach nó lag ar shlí éigin.

5. Is fíor nach bhfuil multi-unit luaite sa bhunabairt Bhéarla, ach is fearr a thuigfí ‘árasán i bhforbairt ilaonad’ ná ‘árasán i bhforbairt’. Ní dánacht ar bith ar chiall an téacs an focal breise Gaeilge a scríobh.

6. Níl teacht ar aistriúchán ‘údarásach’ ar ainm na heagraíochta.

7. Focal eile nach bhfuil sa Bhéarla, ach is cuidiú don léitheoir bearna a bheith idir ainm na heagraíochta agus ainm an fhoilseacháin.

8. Níl leagan Gaeilge ann agus, nuair nach bhfuil, níor cheart an teideal a aistriú.

9. Nó ‘na heochairfhreagrachtaí’.

10. Tá ord na bhfocal saghas ait, ach is aistriúchán cruinn atá ann ar in the early stages of a development. Bheadh ‘sna luathchéimeanna forbartha’ níos ‘nádúrtha’ ach níl sé gan a bheith débhríoch (in the early stages of development?)

11. Seans go mbeadh locht ag daoine ar ‘éilíonn an Cód’ ar an ábhar gur rud gan chroí gan anam é an Cód nach bhfuil ar a chumas aon ní a éileamh. ‘Éilítear sa Chód’ ab fhearr leo siúd, is dócha, ach ní fheictear domsa ‘éilíonn an Cód’ a bheith áiféiseach ar dhóigh ar bith.

12. Dhéanfadh ‘muirir’ an gnó chomh maith céanna.